Счетоводни и данъчни услуги:

 • Организиране на счетоводния процес на всяка фирма;
 • Съставяне на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика, съобразен с икономическата дейност на фирмата;
 • Текущо осчетоводяване на първичните счетоводни документи на фирмата;
 • Водене на счетоводните сметки на синтетично и аналитично ниво (следене на складови наличности, вземания от клиенти и задължения към доставчици и др.), изготвяне на Оборотна ведомост и Главна книга;
 • Начисляване на амортизации, съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план, изготвяне на Инвентарна книга;
 • Последваща оценка на материални запаси, преоценка на валута;
 • Калкулиране на себестойност;
 • Изготвяне и подаване на справки-декларации и дневници по ЗДДС, VIES – декларации, декларации за прилагане на специални режими по ЗДДС;
 • Изготвяне на протоколи по ВОП;
 • Изготвяне на документи, свързани със системата ИНТРАСТАТ;
 • Изготвяне на декларации и регистри по MOSS;
 • Съдейсктвие при издаване на сертификати по СИДДО;
 • Изготвяне и подаване на декларации по чл.55 от ЗДДФЛ и чл.201 от ЗКПО.

ТРЗ и обслужване на персонала:

 • Изготвяне на трудови договори и допълнителни споразумения към тях;
 • Начисляване на работните заплати и изготвяне на Разчетно-платежни ведомости;
 • Съставяне на граждански договори. Изготвяне, изчисляване и начисляване на сметки за изплатени суми по граждански договори;
 • Изчисляване и начисляване на всички видове осигуровки и данъци, свързани с персонала;
 • Изготвяне и подаване на Декларации образец 1 и 6;
 • Изготвяне и подаване на Уведомления към НАП, свързани с трудовите правоотношения;
 • Начисляване на процент за трудов стаж и професионален опит;
 • Водене на регистър,обработка и подаване на болнични в НОИ;
 • Изготвяне на служебни бележки на персонала;
 • Изготвяне на документи за пенсиониране;
 • Оформяне на трудова и осигурителна книжка.

Данъчни консултации, защита и данъчна регистрация:

 • Консултации във връзка с измененията на действащото законодателство;
 • Защита пред контролните органи на НАП и НОИ по възникнали ревизии и проверки;
 • Регистрации и дерегистрации по ЗДДС.

Годишно счетоводно приключване:

 • Изготвяне на финансови отчети в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Националните и Международни счетоводни стандарти и други действащи нормативни актове;
 • Изготвяне на годишна данъчна декларация и приложенията към нея, изчисляване на   данъчните задължения и всичко свързано с годишните отчети спрямо изискванията на ЗКПО и ЗДДФЛ.

Други услуги:

 • Изготвяне на всички счетоводни отчети и справки за банково кредитиране и финансов лизинг, изисквани от съответната институция;
 • Изготвяне и подаване на Декларации по чл.15 от ЗЗБУТ;
 • Подаване на ГФО за пубикуване в Търговския регистър;
 • Указания за водене на касова книга и кочани със сторно и касови бележки.

Удобство и помощ за всеки наш клиент :

 • Работа с НАП, НОИ, НСИ, ИТ, АП и др. чрез КЕП и ПИК;
 • Изпращане на копие от документи и справки по електронна поща;
 • Посредничество и съдействие при избор на одитор;
 • Бързо и коректно обслужване.