БАЗОВИ ТАКСИ ЗА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ПРИ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ

I. ФИРМИ НЕРЕГИСТРИРАНИ ПО ДДС

ДОКУМЕНТООБОРОТ УСЛУГИ ТЪРГОВИЯ ПРОИЗВОДСТВО
до 40 документа месечно 80 лв. 120 лв. 180 лв.
от 41 до 100 документа месечно 120 лв. 160 лв. 220 лв.
от 101 до 150 документа месечно 180 лв. 220 лв. 260 лв.
над 150 документа месечно по договаряне по договаряне по договаряне

II. ФИРМИ РЕГИСТРИРАНИ ПО ДДС

ДОКУМЕНТООБОРОТ УСЛУГИ ТЪРГОВИЯ ПРОИЗВОДСТВО
до 40 документа месечно 250 лв. 350 лв. 450 лв.
от 41 до 100 документа месечно 300 лв. 400 лв. 450 лв.
от 101 до 150 документа месечно 350 лв. 450 лв. 500 лв.
над 150 документа месечно по договаряне по договаряне по договаряне

Цените при фирми със: стокооборот над 10 позиции на документ; чуждестранно участие; транспортна дейност; сдружения с нестопанска цел са с 50% по-високи от горепосочените. За фирми с повече от една дейност цената се увеличава с 50% от базовата месечна такса на дейност.

Цените на горепосочените услуги важат за фирми с персонал до 5 лица. При по-голям брой заети лица се добавят следните суми:

от 6 – 10 бр. 40 лв.
от 11 – 20 бр. 60 лв.
от 21 – 30 бр. 80 лв.
над 30 бр. по договаряне

В абонаментния план не се включват следните такси:

1. Извършване на регистрация по ЗДДС – 120 лв;

2. Изготвяне на декларации и дневници по ИНТРАСТАТ – от 50 лв. нагоре по договаряне;

3. Изготвяне на декларации и регистри по MOSS – от 100 лв. нагоре по договаряне;

4. Работа с електронно банкиране на клиента – 30 лв;

5. Взимане на документи от офиса на клиента – 50 лв. на посещение;

6. Носене на платежни и взимане на поща от банката на клиента – 50 лв;

7. Изготвяне на документи за банков кредит/ финансов лизинг – 150 лв;

8. Изготвяне на документи за пенсиониране – 40 лв;

9. Публикуване на ГФО в Търговския регистър по електронен път-50 лв. (включена държавна такса);

10. Изготвяне и подаване на Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ – 50 лв;

11. Изготвяне и подаване на документи извън договорените пред съответен орган – 10 лв. на документ;

12. Подготовка на документи и представителство при данъчни ревизии, счетоводни одити и проверка от различни институции – 2,5% от възстановения данък или осигуровки (когато такива се възстановяват), но не по-малко от 100 лв;

13. Първоначално въвеждане на начални салда и обороти от предишно счетоводство – една месечна такса.

БАЗОВИ ТАКСИ ЗА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ БЕЗ ДОГОВОР ЗА АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ :

1.Годишно данъчно и счетоводно приключване

ДОКУМЕНТООБОРОТ УСЛУГИ ТЪРГОВИЯ / ПРОИЗВОДСТВО
до 50 документа 300 лв. 450 лв.
от 51 до 100 документа 400 лв. 550 лв.
от 101 до 200 документа 500 лв. 650 лв.
над 200 документа по договаряне по договаряне

2. Счетоводни и данъчни консултации – 20 лв. на час;

3. Попълване на годишна данъчна декларация за физическо лице – по 30 лв. на приложение;

4. Фирма, която не извършва дейност – 50 лв. за изготвяне на годишна данъчна декларация и уведомление за фирма без дейност към НСИ;

5. Подаване на нулеви ДДС декларации – 30 лв. месечно;

6. Годишни декларации на самоосигуряващи се лица – 50 лв;

7. Заверка на Годишни финансови отчети (ГФО), съгласно изискванията на чл.34 от Закона за Счетоводството – по договаряне;

8. Публикуване на ГФО в търговския регистър по електронен път – 50 лв. (включена държавна такса);

9. Изготвяне и подаване на Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ – 50 лв;

10. Изготвяне на платежни нареждания и други документи – 5 лв. на бр.

Забележка:

При определянето на базовите такси се взима в предвид минималната работна заплата за страната към настоящия момент и съответно подлежат на актуализация при нейната промяна.